Mozambican

한국어

승성수산

 ìŠ¹ì„±ìˆ˜ì‚°.jpg 
 

주문 시 반드시 핸드폰으로 주문해주세요.

 

판매상품 : 미더덕, 오만둥이, 굴, 각종패류

 

포장단위 : 3Kg 5Kg, 10Kg

 

배송 : 전화주시면 생산지에서 당일 배송합니다.

 

생산자 : 유상원, 정광순

팩스 : 055-271-8573

전화 : 010-3848-3635, 010-8550-3635

Mail: sw3635@naver.com

3162102300   www.미더덕.com 

계좌번호 :  주문신청 공지사항 참조

 .

도매/유통/소매

미더덕 로고.jpg

SG205663_1024.jpg

공지사항                                                                                                           Q&A


요리 & 기타사항